אחריות תאגידים אל מול אחרית אישית

כתבי אישום מוגשים גם כנגד תאגידים, לדוגמה, חברות. כתבי האישום כנגד חברות יכולים להיות מוגשים אך ורק כנגד החברה או גם כנגד נושאי משרה בחברה (לדוגמה כנגד חברה שבבעלותה מפעל מזהם וכנגד מנהל המפעל).

באם מוגש כתב אישום כנגד חברה ונושא משרה בה הרי שחלק מרכזי בעבודה על התיק יכול להיות למעשה, ניסיון למחוק את נושא המשרה מכתב האישום, על מנת שגם אם החברה תורשע, נושא המשרה לא ייפגע ויוכל לעסוק בכל משלח יד בעתיד. כמובן שהדבר אפשרי בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

נושאי משרה שמוגש נגדם כתב אישום עלולים להיות מורשעים בעבירה פלילית ולעיתים אף לרצות עונשי מאסר. חברות שמורשעות כמובן שלא ניתן לכלוא מאחורי סורג ובריח אך ניתן להטיל עליהן עיצומים כספיים וקנסות כבדים.

תיקים של אחריות תאגידים ונושאי משרה הם תיקים מורכבים ויש להיוועץ בעו"ד בהקדם כדי לנסות למזער את הנזק לתאגיד ובעיקר לנושא המשרה.

שנה גודל פונט
ניגודיות